VRÁTENIE A REKLAMÁCIA

10) Reklamácie

Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom.
Nebezpečenstvo škody na tovare
Škodou na veci sa rozumie škoda, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, za akých príčin k nemu došlo.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme od predávajúceho alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

Vybavenie reklamácie

a, Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po prevzatí.
b, Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru, alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam , t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.
c, Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.
d, Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať.
e, Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby.
f, Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.
g, Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý.
h, Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.
i, Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia podnetu. V prípade oprávnenej reklamácie bude chyba na tovare opravená/odstránená a funkčný výrobok vrátený na náklady predávajúceho kupujúcemu. V prípade neodstrániteľnej chyby bude výrobok vymenený za rovnaký nový, alebo po dohode s kupujúcim za podobný nový, pričom je potrebné vyrovnanie cenového rozdielu z jednej alebo druhej strany.
j, Ak sa reklamácia posúdi ako neopodstatnená, bude tovar kupujúcemu vrátený.
Spôsob uplatnenia reklamácie
Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na kompletne vyplnenom reklamačnom formulári. Reklamačný formulár je prílohou týchto obchodných podmienok.
Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.
S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.